Organisatie

De stichting ATLS® is een onderwijsinstelling in de gezondheidszorg die voorziet in specifieke training van artsen in Nederland die betrokken zijn bij de opvang van ongevalslachtoffers in het ziekenhuis.

Het gaat hierbij om een gestandaardiseerde, internationaal erkende specifieke scholing. Op dit moment wordt de cursus in 60 landen over de gehele wereld aangeboden inclusief 16 Europese landen. Sinds 1995 worden de cursussen in Nederland succesvol uitgevoerd.

De licentie voor dit scholingsprogramma ligt bij de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie, die de initiator is geweest voor dit scholingsprogramma in Nederland, en is verkregen van de Amerikaanse zustervereniging de 'American College of Surgeons'. Dit betekent dat er in Nederland maar één organisatie gemachtigd is om deze cursussen uit te voeren.

Gezien het multidisciplinaire karakter van de opvang van ongevalslachtoffers in Nederland, heeft de NVT ten behoeve van de uitvoering van het scholingsprogramma in 1994 de Stichting ATLS® in het leven geroepen waarin diverse medische disciplines zijn vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Nederlandse Orthopedische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen en het Ministerie voor Defensie (medische staf).

De dienstverlener
De organisatie werkt met een groeiend instructeurskader, dat voor een groot deel uit vrijwilligers bestaat. De verhouding instructeur/cursist per cursus is zeer hoog (1 op 2). Voor de uitvoering van elke provider cursus zijn 11 instructeurs (incl. cursusleider) en 2 Event Managers nodig.
Elke cursus wordt door een andere samenstelling van het instructeurcorps gekenmerkt. Alle instructeurs bekleden elders in het land een functie als praktiserend arts/specialist. De cursuscoördinatie wordt door geschoolde werknemers uitgevoerd.

De kwaliteitsbewaking
Om tot een kwalitatief stabiel systeem te komen is het onderwijssysteem organisatorisch, inhoudelijk en onderwijskundig vastgelegd. De administratieve organisatie is om dezelfde reden voor een groot deel gestandaardiseerd en in het 'Instructor Manual' vastgelegd.

Zowel de docent/vrijwilligers als de betaalde krachten worden periodiek bijgeschoold. De prestaties van de docenten en de overige medewerkers worden per cursus aan de hand van vastgelegde kwaliteitscriteria schriftelijk geëvalueerd. De evaluatie is tweeledig, de cursist evalueert de geleverde dienst en de dienstverleners evalueren elkaars prestaties. Deze open aanpak heeft tot een door alle medewerkers zeer gewaardeerd feedbacksysteem geleid.

Inkomsten
De stichting is een not for profit organisatie die haar producten tegen kostprijs levert. positieve resultaten komen direct ten goede van het onderwijs. De inkomsten van de Stichting ATLS® bestaan enerzijds uit verdiende inkomsten en anderzijds uit verkregen inkomsten (fondsen en subsidies).
         
De financiele jaarstukken van de stichting zijn openbaar en kunnen tegen kostprijs opgevraagd worden bij het servicebureau. 

Jaarverslag ALSG ATLS
Jaarverslag ALSG 2014 2375 KB .pdf